Báo cáo thường niên

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đổng thường niên năm tài chính 2016

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty đã được công bố thông tin và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cùng ngày.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo nên trong Biên bản Đại hội có một số nội dung trình bày chưa phù hợp, nay Công ty xin đính chính như file đính kèm.

 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo thường niên năm 2016.

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố báo cáo thường niên năm 2013 như sau:

Báo cáo thường niên 2015

SaigonTel công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 2015

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn thông báo biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 như sau:

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2014

Ngày 28/04/2011, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty SaigonTel đã thành công tốt đẹp. 
Chi tiết nội dung cuộc họp được tóm tắt tại Biên bản họp Đại hội. Theo biên bản này, những nội dung thảo luận giữa các cổ đông và HĐQT Công ty tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết và thông qua.

Ngày 22/04/2011, Đại hội Cổ đông Thường niên năm tài chính 2010 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Diễn biến chi tiết nội dung cuộc họp được tóm tắt tại Biên bản họp Đại hội. Theo biên bản này, tại Đại hội những nội dung thảo luận giữa các cổ đông và HĐQT Công ty đã được các cổ đông biểu quyết và thông qua.

SaigonTel CBTT bất thường - Biên bản họp Đại hồi đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2010

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010

Our Strategic Partners

HEADQUARTERS

Lot 46, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City
(028) 3930 1133
(028) 3930 0128

Sign up for the newsletter

REPRESENTATIVE OFFICE