Friday, 22 April 2011

Biên bản kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

Written by 

Ngày 22/04/2011, Đại hội Cổ đông Thường niên năm tài chính 2010 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Diễn biến chi tiết nội dung cuộc họp được tóm tắt tại Biên bản họp Đại hội. Theo biên bản này, tại Đại hội những nội dung thảo luận giữa các cổ đông và HĐQT Công ty đã được các cổ đông biểu quyết và thông qua.

Ngày 22/04/2011, Đại hội Cổ đông Thường niên năm tài chính 2010 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Diễn biến chi tiết nội dung cuộc họp được tóm tắt tại Biên bản họp Đại hội. Theo biên bản này, tại Đại hội những nội dung thảo luận giữa các cổ đông và HĐQT Công ty đã được các cổ đông biểu quyết và thông qua. 

Strategic Partnership