Công bố thông tin

Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 ...

CBTT QĐ của HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuận của CCN Tân Phú 1 và Tân ...

CBTT QĐ HĐQT vv Thành lập Chi nhánh SAIGONTEL tại Thái Nguyên ...

QĐ đưa cổ phiếu SGT ra khỏi diện cảnh báo và khôi phục giao dịch ký quỹ ...

CBTT Báo cáo tình hình sử dung vốn giai đoạn 11.11.2022 - 31.12.2022 đã kiểm toán ...

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ...

CBTT Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên SAIGONTEL năm 2023 ...

QĐ HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ...

CBTT Đính chính, bổ sung Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 ...

CBTT QĐ HĐQT về giao dịch với người có liên quan ...

CBTT của SGT về QĐ HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ và Điều lệ của SGT sau khi điều chỉnh tăng vốn điều ...

CBTT TB chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Hồ Thị Kim Oanh ...

CBTT TB chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Thị Ki ...

CBTT Đính chính & Giải trình các nội dung Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 ...

CBTT về việc SAIGONTEL giao dịch với các bên liên quan ...

CBTT về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ...

CBTT: SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Sài Gòn (SGU) ...

CBTT: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019 ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty CP Phát triển đô thị Sài ...

CBTT: Công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC soát xét hợp nhất bán niên ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về giao dịch giữa Saigontel với các Doanh nghiệp và người có liên quan ...

CBTT: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của SAIGONTEL ...

Strategic Partnership