Tuesday, 01 July 2014

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013

Written by 

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn thông báo biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 như sau:

Our Strategic Partners