Saturday, 22 April 2017

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Written by 

Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Our Strategic Partners