Thursday, 28 April 2011

Biên bản kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Written by 
Ngày 28/04/2011, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty SaigonTel đã thành công tốt đẹp. 
Chi tiết nội dung cuộc họp được tóm tắt tại Biên bản họp Đại hội. Theo biên bản này, những nội dung thảo luận giữa các cổ đông và HĐQT Công ty tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết và thông qua.
 
Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

Our Strategic Partners