Friday, 22 April 2011

SAIGONTEL CBTT bất thường - Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2010

Written by 

SaigonTel CBTT bất thường - Biên bản họp Đại hồi đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2010

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
                   - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tổ chức niêm yết       : Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài 

2. Tên giao dịch             : Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài

3. Mã chứng khoán niêm yết: SGT

4. Điện thoại                  : (84-8) 3715 9909    Fax: (84-8) 5431

5. Website                     : www.saigontel.com

6. Nội dung: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn xin gửi đến Quý cơ quan nội dung Biên bản họp Đại hồi đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2010 được tổ chức vào ngày 22/04/2011 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua tại Đại hội. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

Strategic Partnership