Điều lệ công ty

Điều lệ năm 2024 cuả SAIGONTEL.

Tài liệu đính kèm!

Điều lệ năm 2023 cuả SAIGONTEL.

Tài liệu đính kèm!

Điều lệ sửa đổi của SAIGONTEL năm 2022

Chi tiết trong file đính kèm!

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) được thông qua theo quyết định của Đại hội cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2017

 

Đối tác chiến lược