Báo cáo tài chính

BCTC Hợp nhất Quý 1 năm 2022 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

CBTT BCTC riêng lẻ Quý 1 năm 2022 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

Giải trình LNST BCTC Riêng và Hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm!

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2021 

Chi tiết trong file đính kèm!

BCTC riêng lẻ đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2021 và lũy kế năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm!

Đối tác chiến lược