Báo cáo tài chính

CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ

Chi tiết trong file đính kèm

Công bố thông tin BCTC riêng lẻ QUÝ 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ

Chi tiết trong file đính kèm

CBTT BCTC Hợp nhất soát xét Bán niên năm 2021 và Giải trình BCTC Hợp nhất soát xét Bán niên năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm

Đối tác chiến lược