Công bố thông tin

CBTT: Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Vũng Tàu ...

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ...

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiể ...

CBTT: BCTC Riêng lẻ và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty con và Công ty liên kết của SAIGONTEL ...

CBTT về việc SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và phát triển Hưng Yên ...

CBTT: BCTC quý 4/2020 ...

CBTT: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Cao SAIGONTEL (SGTHi-tech) ...

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chín ...

CBTT: Quyết định HĐQT chuyển nhượng và cho vay với người có liên quan ...

CBTT: Công văn quyết định giải thể IMEX ...

CBTT: Công văn BCTC quý 3 năm 2020 ...

CBTT: CV giải trình giao dịch các bên liên quan tại BCTC Riêng lẻ + Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 ...

CBTT: CV giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 ...

CBTT: CV thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn tại tỉnh Bắc ...

CBTT: Giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn ...

CBTT: Các bên giao dịch liên quan ...

CBTT: BCTC Riêng lẻ và BCTC Hợp nhất 6 tháng 2020 đã soát xét ...

BCTC Riêng lẻ quý 2/2020 phát hành lại ...

CBTT: BCTC Riêng lẻ và BCTC Hợp nhất quý 2/2020 phát hành lại ...

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020 ...

CBTT: BCTC quý 2/2020 ...

CBTT: Hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 ...

CBTT: Điều lệ năm 2020 ...

Đối tác chiến lược