Công bố thông tin

CBTT và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập ...

CBTT QĐ HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ...

CBTT Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ...

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ...

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch. ...

CBTT BẢN CÁO BẠCH V/V CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ...

CBTT QĐ HĐQT về giao dịch với bên liên quan ...

CBTT Đính chính & Giải trình các nội dung Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 ...

CBTT QĐ HĐQT về giao dịch với bên liên quan và giải trình nguyên nhân chậm CBTT ...

CBTT về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2022 của SGT ...

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 ...

CBTT Công văn giải trình chậm CBTT QĐ HĐQT về giao dịch với bên liên quan. ...

CBTT QĐ HĐQT vv Giao dịch với bên liên quan ...

CBTT QĐ HĐQT v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ...

CBTT Quyết đinh của HĐQT v/v Giao dịch với người liên quan ...

CBTT QĐ HĐQT về việc Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ Saigontel không còn là công ty con ...

CBTT v/v Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện SAIGONTEL tại TPHCM ...

CBTT Thay đổi ngành nghề và Điều lệ sửa đổi của SAIGONTEL ...

CBTT Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên SAIGONTEL năm 2022 ...

CBTT QĐ HĐQT điều chỉnh Tờ trình 02 bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 ...

CBTT Quyết định của HĐQT v/v Giao dịch với người liên quan ...

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (cập nhật ngày 6/4) ...

CBTT Quyết định HĐQT thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ...

CBTT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ...

Đối tác chiến lược