Công bố thông tin

CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ ...

CBTT BCTC riêng lẻ Quý 3/2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận kỳ báo so với báo cáo cùng kỳ ...

CBTT Thông báo của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ...

CBTT Quyết định của HĐQT về các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện h ...

CBTT BCTC Hợp nhất soát xét Bán niên năm 2021 và Giải trình BCTC Hợp nhất soát xét Bán niên năm 2021 ...

CBTT: BCTC riêng soát xét Bán niên năm 2021 và Giải trình BCTC riêng soát xét Bán niên năm 2021 ...

CBTT: SAIGONTEL - TẠM HOÃN CBTT BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2021 ...

CBTT V/v GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN SGT ...

CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ...

CBTT V/v SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021 ...

CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý 1/2021 ...

CBTT v/v SAIGONTEL thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT ...

CBTT v/v giao dịch với các bên liên quan ...

CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2021 ...

CBTT về việc SAIGONTEL giao dịch với các bên liên quan ...

CBTT Nghị quyết của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát cho SGT nhiệm kỳ 2018-2023 ...

CBTT: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ...

CBTT: Điều lệ SAIGONTEL năm 2021 ...

CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ...

CBTT đính chính Báo cáo quản trị năm 2020 ...

CBT về việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát ...

CBTT về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ...

CBTT về việc SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Công Nghiệp SAIGONTEL - Quảng Ninh ...

CBTT về việc SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Công Nghiệp SAIGONTEL - Thái Nguyên ...

Đối tác chiến lược