Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ và Người có liên quan của ...

QĐ HĐQT về việc hợp tác góp vốn thành lập Công ty liên kết ...

CBTT TB đăng kí mua cổ phiếu SGT của người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ ...

CBTT Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên SAIGONTEL năm 2024 ...

Thông báo thay đổi nhân sự Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty ...

CBTT Quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế ...

CBTT Quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế ...

CBTT Quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế ...

CBTT Quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế ...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ...

CBTT Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh ...

QĐ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ...

QĐ HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ...

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 ...

Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 ...

CBTT QĐ của HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuận của CCN Tân Phú 1 và Tân ...

CBTT QĐ HĐQT vv Thành lập Chi nhánh SAIGONTEL tại Thái Nguyên ...

QĐ đưa cổ phiếu SGT ra khỏi diện cảnh báo và khôi phục giao dịch ký quỹ ...

CBTT Báo cáo tình hình sử dung vốn giai đoạn 11.11.2022 - 31.12.2022 đã kiểm toán ...

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ...

CBTT Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên SAIGONTEL năm 2023 ...

CBTT Công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 4/2022 ...

Đối tác chiến lược