Công bố thông tin

CBTT: ngày chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Sở KH & ĐT TP.HCM chấp thuận cho SAIGONTEL gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm ...

CBTT: BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất quý 1/2020 ...

CBTT: Báo cáo thường niên SGT 2019 ...

CBTT: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 & giải trình BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 ...

CBTT việc hủy ngày chốt danh sách cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Công văn Quyết định của HĐQT và công văn gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 ...

CBTT: Công văn BCTC riêng lẻ 2019 và công văn giải trình ...

CBTT: SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SKYX - SAIGONTEL ...

CBTT: QĐ của HĐQT về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Công văn giải trình các thông tin liên quan đến BCTC riêng lẻ và Hợp nhất Quý 4/2019 ...

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 4/2019 ...

CBTT: SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Sài Gòn (SGU) ...

CBTT: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019 ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty CP Phát triển đô thị Sài ...

CBTT: Công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC soát xét hợp nhất bán niên ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về giao dịch giữa Saigontel với các Doanh nghiệp và người có liên quan ...

CBTT: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của SAIGONTEL ...

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...

CBTT QĐ của HĐQT về việc mua cổ phiếu dẫn đến việc có công ty liên kết ...

CBTT: Ký kết Hợp đồng Kiểm toán 2019 với Công ty AISC ...

CBTT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...

CBTT: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm 2019 ...

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2018 của SGT ...