Công bố thông tin

QĐ HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ...

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 ...

Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 ...

CBTT QĐ của HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuận của CCN Tân Phú 1 và Tân ...

CBTT QĐ HĐQT vv Thành lập Chi nhánh SAIGONTEL tại Thái Nguyên ...

QĐ đưa cổ phiếu SGT ra khỏi diện cảnh báo và khôi phục giao dịch ký quỹ ...

CBTT Báo cáo tình hình sử dung vốn giai đoạn 11.11.2022 - 31.12.2022 đã kiểm toán ...

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ...

CBTT Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên SAIGONTEL năm 2023 ...

CBTT Công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 4/2022 ...

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ...

QĐ HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ...

CBTT Đính chính, bổ sung Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 ...

CBTT QĐ HĐQT về giao dịch với người có liên quan ...

CBTT QĐ HĐQT về chủ trương giao dịch thường xuyên với người có liên quan của SGT năm 2023 ...

CBTT QĐ của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của SAIGONTEL ...

CBTT công văn đính chính chức danh Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh và ngày ký BCTC Hợp Nhất Quý 4/2022 ...

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ...

CBTT Công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 4/2022 ...

CV đính chính Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Lê Thị Kim Nhung là thành viên BKS của SGT ...

CBTT của SGT vè QĐ của HĐQT thông qua Quy chế Công bố thông tin năm 2023 ...

Đối tác chiến lược