Công bố thông tin

Công văn giải trình số liệu BCTC Quý 3 năm 2018 ...

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3/2018 ...

CBTT: Về Việc Mua Cổ Phần Chuyển Nhượng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Bắc ...

CBTT: Giải trình chệnh lệch lợi nhuận ...

CBTT: BCTC 6 tháng đầu năm 2018 ...

CBTT đính chính Báo cáo quản trị SAIGONTEL ...

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018 ...

Công bố thông tin báo cáo quản trị 6 tháng 2018 của SGT ...

CBTT: Việc ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2018 ...

CBTT: Công văn giải trình BCTC 2017 đã được kiểm toán ...

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 1/2018 ...

Báo cáo thường niên 2017 SAIGONTEL ...

Việc Tăng Vốn Và Đổi Tên Công Ty Con ...

Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ...

CBTT ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018 ...

CBTT điều chỉnh sửa đổi điều lệ Công ty năm 2018 ...

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 của SAIGONTEL ...

Danh sách ứng viên bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 ...

Công bố Danh sách ứng viên bầu HĐQT và Ban kiểm soát Đại Hội Cổ đông 2018 ...

Công văn giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán 2017 ...

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ...

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2017 đã kiểm toán ...

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ...