Super User

Super User

Đại hội cổ đông SaigonTEL đã thông qua những nội dung cơ bản như sau (trích nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông)
Sở GDCK Tp.HCM đã thông báo v/v Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố thông tin thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
Ngày 10/03/2010, SaigonTel đã có công văn gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán v/v "Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm tài chính 2009
Chiều ngày 28/04/2010, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - SAIGONTEL (mã chứng khoán SGT), thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), sẽ được tổ chức tại Văn phòng Công ty - Lô 46, CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM, nhằm báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và đề ra Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010.

Vào ngày 28/04/2010, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 do công ty SaigonTel tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010

Vào ngày 24/05/2010, Công ty SaigonTel đã có công văn thông báo đến các cổ đông về Nghị quyết Hội đồng Quản trị đối với việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 24/05/2010 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi công ty SaigonTel v/v ý kiến của UBCK Nhà nước đối với việc phát hành cổ phiếu thưởng trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của SaigonTel.

Ngày 19/08/2010, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí  Minh đã có Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
Ngày 20/08/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty SaigonTel như sau:

Strategic Partnership