(84-8) 3715 9909

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016, gồm:
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 07/04/2017

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 07/04/2017

CBTT: Thay đổi Thành viên HĐQT & Ban kiểm soát

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/04/2015

Tờ trình Đại hội cổ đông

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/04/2015

CBTT: Biên bản họp & Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2014

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/04/2015

Báo cáo Ban Kiểm soát 2014

Báo cáo Ban Kiểm soát 2014
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 05/04/2015

SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014

SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/04/2015

Báo cáo KQ HĐKD 2014 và phương hướng hoạt động 2015

Báo cáo KQ HĐKD 2014 và phương hướng hoạt động 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/04/2015

Biểu mẫu ĐHCĐ

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/04/2015

Văn kiện ĐHCĐ

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/04/2015

Quy chế quản trị SAIGONTEL

Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2010.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/10/2010
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co