(84-8) 3715 9909
Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Nguyễn Thị Kim Tuyến       April 07, 2017

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016, gồm:

- Thông báo mời họp

- Chương trình họp

- Biểu mẫu: gồm Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

- Dự thảo quy chế ĐHCĐ

- Tờ trình: gồm tờ trình 01, 02 và 03

- Các báo cáo sẽ trình bày tại Đại hội: gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo KQKD năm 2016, Báo cáo BKS năm 2016 và Kế hoạch 2017.

Danh sách tập tin đính kèm
170407 To trinh 001.pdf
CHUONG TRINH DHCD.pdf
GIAY UY QUYEN.pdf
PHIEU BIEU QUYET.pdf
QUY CHE LAM VIEC DHCD 2016.pdf
TB MOI HOP DHCD.pdf
THE BIEU QUYET.pdf
20170418 Dinh huong 2017.pdf
170418 Bao cao KQKD 2016.pdf
170407 BCHĐQT - HĐQT 2016 + ĐH 2017.pdf
170407 Bao cao BKS.pdf
Tờ trình 002.pdf
TO TRINH SO 3.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co