(84-8) 3715 9909
CBTT: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Tuyến       April 01, 2017

CBTT: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
Danh sách tập tin đính kèm
Bao cao kiem toan 2016 SGT.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co